Tầng 7

      * Click để phóng to mặt bằng căn hộ

Bản vẽ không phản ánh tỉ lệ. Trong quá trình hoàn thiện và để đảm bảo tính chính xác của các bản vẽ tại thời điểm in ấn, nhà đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Tầng 8

      * Click để phóng to mặt bằng căn hộ

Bản vẽ không phản ánh tỉ lệ. Trong quá trình hoàn thiện và để đảm bảo tính chính xác của các bản vẽ tại thời điểm in ấn, nhà đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Duplex

So do Duplex

Penthouse

So do Penthouse